Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Stand: Mei 2011

METAALUNIEVOORWAARDEN
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal)aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN,gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008.Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.©Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingendie leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alleovereenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomstendie hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.2. De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat dezevoorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer.De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever enopdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemenevoorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruiktdoor leden van de Koninklijke Metaalunie.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningenenz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van dejuistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd oplevering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000.De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.
2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemerhet recht alle kosten die hij heeft moeten maken omzijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening tebrengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemerde auteursrechten en alle rechten van industriëleeigendom op de door hem gedane aanbiedingen,verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,(proef)modellen, programmatuur enz.
3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendomvan opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgevervoor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijngebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaandeuitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemerniet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding vandeze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Dezeboete kan naast schadevergoeding op grond van de wetworden gevorderd.
3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens alsbedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemergestelde termijn retourneren. Bij overtredingvan deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemereen boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boetekan naast schadevergoeding op grond van de wet wordengevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezenen informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als dezegeen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namenshem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen envoor de functionele geschiktheid van door of namens hemvoorgeschreven materialen.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraakvan derden met betrekking tot het gebruik van doorof namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen,ontwerpen, materialen, monsters, modellen endergelijke.
4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wilgebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening(laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoorschade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd
5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemerbij benadering vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiodegaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoerenonder de omstandigheden die hem op dat momentbekend zijn.
5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneerover alle commerciële en technische details overeenstemmingis bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve,goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn vanopdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling isontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor deuitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan diewelke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijden/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemerde levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met detijd nodig om de opdracht onder deze omstandighedenuit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planningvan opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen dezeworden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/ofuitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om dematerialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren enom het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet inde planning van opdrachtnemer kan worden ingepast,zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra deplanning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen dooropdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiodeverlengd met de duur van de opschorting. Alsvoortzetting van de werkzaamheden niet in de planningvan opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen dewerkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planningdit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijden/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstanevertraging.

5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiodegeeft in geen geval recht op schadevergoeding,tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms2000; het risico van de zaak gaat over op het momentdat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aanopdrachtgever.
6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgeveren opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemervoor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden,transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever.Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting vanaflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken,blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgevertot het moment dat hij deze in het bezit heeftgesteld van opdrachtnemer.

Artikel 7: Prijswijziging
7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan nahet sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemerworden doorberekend aan opdrachtgever als de nakomingvan de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet isvoltooid.

7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeldin lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom ofde eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverden opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemermaximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverdegoederen in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingenop te schorten, als hij door omstandigheden diebij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten warenen die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderdzijn verplichtingen na te komen.
8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer teverwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen,worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciersen/of onderaannemers van opdrachtnemer niet ofniet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen,brand, verlies of diefstal van gereedschappen,het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades,stakingen of werkonderbrekingen en import- ofhandelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting alsde tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zesmaanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloopvan deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel vande verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden.Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoedingvan de als gevolg van de ontbinding geleden of telijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen,ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijnom het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-,metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-,herstel- of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit ofandere infrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aanop of bij het werk aanwezige zaken;
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen ofafval;
e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerofminderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificatiesof het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemtmet dewerkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordtafgeweken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van deprijsbepalende factoren die geldt op het moment dat hetmeerwerk wordt verricht.Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde vande prijsbepalende factoren die gold op het moment van hetsluiten van de overeenkomst.
10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerkovertreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10%van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekeningbrengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat hetgevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamhedenongestoord en op het overeengekomen tijdstipkan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamhedende beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen,zoals:
- gas, water en elektriciteit;
- verwarming;
- afsluitbare droge opslagruimte;
- op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschrevenvoorzieningen.
11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onderandere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging,aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgeveren/of van derden, zoals gereedschappen en voorhet werk bestemde materialen, die zich bevinden op deplaats waar de werkzaamheden worden verricht of op eenandere overeengekomen plaats.
11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschrevenin de vorige leden niet nakomt en daardoor vertragingin de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat,zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgeveralsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en deplanning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever isaansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertragingvoortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruikdan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeftmeegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgeverniet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaarheeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond vankleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en dieingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplichtdit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te makenaan opdrachtnemer.
12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemerin de gelegenheid stellen het werk opnieuwop te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuwvan toepassing.
12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aansprakenvan derden voor schade aan niet opgeleverde delen vanhet werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverdedelen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgeverlijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg isvan een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking dieschade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan welredelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan vande overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijkis een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten ofdaarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoedingvan de schade beperkt tot het bedrag dat dooropdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusiefBTW) in rekening is gebracht.
13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschadeen gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewensttegen deze schade te verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andereverstaan schade die door of tijdens de uitvoering vanhet werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordtgewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheidvan de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dientzich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheidvan hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschiktenvan opdrachtnemer.
13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan doorof namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolgevan een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Opverzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerkingopnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voordiens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aansprakenvan derden wegens productenaansprakelijkheid alsgevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgeveraan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uitdoor opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Garantie
14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maandenna (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomenprestatie.
14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming vanwerk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemdeperiode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructieen het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in dekeuze daarvan.Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruiktemateriaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellenof vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteldof door opdrachtnemer vervangen worden, moetenfranco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontageen montage van deze delen en de eventueel gemaaktereis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerkenvan door opdrachtgever aangeleverd materiaaldan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periodein voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd,zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgevervoor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;
- het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever hetmateriaal franco aan opdrachtnemer terugzenden;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel vande factuur.
14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van eenzaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemdeperiode in voor de deugdelijkheid van de geleverdezaak.Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, danmoet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden.Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
- de zaak herstelt;
- de zaak vervangt;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel vande factuur.
14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatieen/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemervoor de in lid 1 genoemde periode in voor dedeugdelijkheid van de installatie en/of montage.Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk isuitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueelgemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening vanopdrachtgever.
14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemerdit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomengeldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheidheeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantiezal deze in de plaats treden van garantie opgrond van dit artikel.
14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen degelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellenen/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantienadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemerheeft voldaan.
14.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolgzijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgeverof door derden.
b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken dieniet nieuw waren op het moment van levering of op zakendie door opdrachtgever zijn voorgeschreven of doorof namens hem zijn aangeleverd;
c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of reparerenvan zaken van opdrachtgever.

Artikel 15: ReclamatiesOpdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroepmeer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrekheeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekkenschriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zakenWanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen,blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever.Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgeveropgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik makenvan de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemerof op een door opdrachtnemer aangewezenrekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgtplaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. bij termijnbetaling:
- 40% van de totale prijs bij opdracht;
- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaalof als de levering van materiaal niet in de opdracht isbegrepen na aanvang van de werkzaamheden;
- 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.
17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgeververplicht op verzoek van opdrachtnemer eennaar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling teverstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gesteldetermijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemerheeft in dat geval het recht de overeenkomstte ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemerte verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprakeis van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijkeschuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaarals:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betalingaanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgeverwordt gelegd;
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet teworden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering,onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen deovereengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever directrente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als dezehoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte vande maand gezien als een volle maand.
17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen deovereengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aanopdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigdmet een minimum van € 75,=.De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000,= 15%
over het meerdere tot € 6.000,= 10%
over het meerdere tot € 15.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hogerzijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn dewerkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in hetgelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verbandmet deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverdezaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming vanzijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortigeovereenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uitzodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen vanbovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete,rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoudrust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefeningniet bezwaren.
18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeftingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgeverstaat opdrachtnemer toe de plaats te betredenwaar deze zaken zich bevinden.
18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoudomdat de geleverde zaken zijn vermengd,vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplichtde nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer teverpanden.

Artikel 19: BeëindigingAls opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat ersprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemerhiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijdsgoedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat gevalrecht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geledenverlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing,evenmin als enige andere internationale regeling waarvanuitsluiting is toegestaan.
20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd isin de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennisvan geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijkenen de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechtingzoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

 


Fatal error: Uncaught Error: Class 'OMGF_Optimize' not found in /var/www/clients/client1/web2/web/wp-content/plugins/host-google-fonts-pro/includes/class-optimize.php:28 Stack trace: #0 /var/www/clients/client1/web2/web/wp-content/plugins/host-google-fonts-pro/includes/class-omgf-pro.php(174): OmgfPro_Optimize->additional_css(Array, 'https://fonts.g...') #1 /var/www/clients/client1/web2/web/wp-includes/class-wp-hook.php(310): OmgfPro->optimize_additional_css(Array, 'https://fonts.g...') #2 /var/www/clients/client1/web2/web/wp-includes/plugin.php(205): WP_Hook->apply_filters(Array, Array) #3 /var/www/clients/client1/web2/web/wp-content/plugins/host-webfonts-local/src/Optimize.php(281): apply_filters('omgf_optimize_f...', Array, 'https://fonts.g...') #4 /var/www/clients/client1/web2/web/wp-content/plugins/host-webfonts-local/src/Optimize.php(131): OMGF\Optimize->grab_fonts_object('https://fonts.g...') #5 /var/www/clients/client1/web2/web/wp-content/plugins/host-webfonts-local/src/Frontend/Process.php(713): OMGF\Optimize->pr in /var/www/clients/client1/web2/web/wp-content/plugins/host-google-fonts-pro/includes/class-optimize.php on line 28